Nederlands Deutsch English
Ludiek Pedagogiek

Ludiek Pedagogiek

LuPe nodigt uit  kennis te maken met informatie die ten grondslag ligt aan haar bestaan.

LuPes piramide bestaat uit zes kleine piramiden.

Homo Ludens bekroont het werk in Lupes Kwintet. Dankzij het ludieke ontstaan ingangen tot I bronnen ofwel tot het zesde zintuig. Door de vijf piramiden te ordenen op een manier dat de eerste vier piramiden de basis vormen en de vijfde piramide het sluitstuk, ontstaat  binnenin ruimte voor een te ervaren zesde piramide. Tesamen vormen de zes piramiden LuPes piramide en biedt zij mogelijkheden voor Ludiek Pedagogiek. 

Pyr amide betekent vuur in het midden
In de zesde piramide ontvlammen de mogelijkheden via de vele I's.

De competente mens handelt ons inziens vanuit een authentiek contact met de innerlijke verbeelding (6e P) en de uiterlijk vormgegeven werkelijkheid (2e P). 

Iedere piramide heeft haar eigen bodem of fundament: een element dat alle andere vier doordesemt en tot leven brengt. Vaak veronachtzaamt men deze. Zonder fundament kan men niet bouwen en wankelen de mogelijkheden van ieder persoon, de wereld en het leven. De kwintessens grondvest de vier vlakken van de piramide.

Volgens Van Dale betekent kwintessens: (Lat. quinta essentia) de vijfde substantie: ether naast de vier elementen aarde, water, lucht en vuur; een fijne substantie boven de atmosfeer, die alle lichamen doortrekt, omdat zij de ware inhoud (van iets) in de minst omvangrijke vorm weergeeft. De kwintessens is dus één element in relatie tot vier andere.

Voor de kleine piramide van             is de kwintessens:               

  • de kerncompetenties                                de zintuiglijke competentie
  • de culturele kernelementen                       het zich verbeelden
  • het leerproces                                          het besef slechts te verkennen
  • de begeleiding                                          het inspireren
  • het Ludieke                                              Homo Ludens
  • de I’s                                                      de Imaginatie.

De eerste vier piramiden vormen de basis van de grote piramide en zijn min of meer gangbaar in het onderwijs. Zij het dat men deze veelal niet in abstracte zin bewust is en dus ook niet als zodanig inzet of nastreeft. De basis van iedere piramide is de kwintessens waar het om draait als we levenskunst nastreven. Zonder de kwintessens van ieder piramide komen inclusieve leerprocessen* niet tot leven. Op de top van de eerste vier piramiden glorieert de ludieke piramide die, dankzij haar kwintessens: Homo Ludens, een swing geeft aan leerprocessen en inclusiviteit nastreeft. Dankzij deze vijfde piramide ontstaat er ruimte voor een zesde piramide van inspirerende I’s.

* Inclusief leren in het verlengde van Inclusief denken
(F. Boerwinkel Een andere tijd vraagt een ander denken; 1966 Uniboek BV Bussum).

Inclusief leren vereist interactie tussen de zes piramiden.        

Als iedere piramide op zich ‘gaat staan’ voor de eigen kwaliteiten en mogelijkheden, zijn we er nog niet als Ludiek leren en Levenskunst het doel zijn. Beide vragen om interactie en reflectie, vragen om onderlinge beïnvloeding door een bewust leerproces. 

LuPe beoogt ieders eigen drive, eigen wijsheid, eigen wijze van aanpak te stimuleren en vanuit die zelf verworven kracht eigen wijsheid en wijze van leven van anderen te respecteren.
Verder onderzoek, uitwisseling en ontwikkeling van het hier gebodene is nodig om meer zicht op de hier beschreven vermoedens te krijgen.

Het is de vraag in hoeverre lesmethoden ruimte bieden om vanuit LuPes doelen aan het werk te gaan. Vanuit LuPes Piramide kan ieder ontdekken waar jij als begeleider hiaten kunt repareren.

Ubbergen, update zomer 2019